जलस्तोत्र खात्यातर्फे बारदेश तालक्ुयातील शते कऱ्यासाठी कार्यशाळा

.

जलस्तोत्र खात्यातर्फे बारदेश तालक्ुयातील शते कऱ्यासाठी कार्यशर्य ाळा
जलस्तोत्र खात,े वि भाग 8 तर्फे ति ळारी डाव्या कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखाली येणाऱ्या बारदेश येथील
शते कऱ्यांच्या पाणीवाटप सस्ं थांना प्रेरणा देण्यासाठी तीन दि वसाची कार्यशर्य ाळा कृषी वि भाग कार्या लय, धळु ेर येथील
सभागहृात आयोजि त करण्यात आली. सरुुवातीचेदोन दि वस शते कऱ्यांना कृषी वि भागातील तज्ञांतर्फे खात्याच्या
वि वि ध योजना, भाजीपाला व इतर रोपट्यांच्या लागवड व सगं ोपन यावि षयी उपयक्ुत माहि ती देण्यात आली.
ति सऱ्या दि वशी हणजणु ेधरण प्रकल्प, केरी येथेकार्यरर्य त असलेल्या पाणीवाटप सस्ं थाना भेट देऊन शते कऱ्यांना
मार्गदर्ग र्शनर्श करण्यात आले. कार्यशर्य ाळेला व्यासपीठावर केळबाय पाणी वाटप सस्ं था, केरीचेअध्यक्ष श्री नकुळ राणेहे
मख्ु य अति थी, जलसि चं न खात्याचेअधीक्षक अभि यतं ा श्री ज्ञानेश्वर सालेलकर ,कार्यकर्य ारी अभि यतं ा श्री अनतं
कडोळकर ,बारदेश कृषी वि भागाच्या प्रमखु सपं त्ती धारगळकर, आत्माचेप्रकल्प अधि कारी श्री कि शोर भावे, तसेच
सहाय्यक अभि यतं ा श्री सतीशचन्द्र पास्तेउपस्थि त होत.े श्री राणेयांनी उपस्थि त शते कऱ्यांना पाणी वाटप सस्ं था व
त्यांचेकार्य यावि षयी उपयक्ुत माहि ती दि ली व कार्यशर्य ाळा आयोजि त केल्याबद्दल जलसि चं न खात्याचेकौतकु
केले. कृषी वि भागाच्या प्रमखु अधि कारी श्रीमती धारगळकर व इतर शते की तज्ञानी कृषी वि भागाच्या वि वि ध
योजना वि षयी माहि ती देत केळी, मशरूम व इतर भाजीपाला लागवड करून आपण कसेस्वयपं र्णू र्णहोता येईल
यावि षयी माहि ती दि ली. कार्यक्रर्य माचेसत्रू नि वेदन श्रीमती अनघा कुलकर्णी व श्वेता हरमलकर यांनी केले. श्री पास्ते
यांनी आभार प्रदर्शनर्श केले. या वेळी शते कऱ्यांना जलस्तोत्र खात्यातर्फे बि याणांचेवाटप करण्यात आले. कार्यशर्य ाळेला
गि री, सांगोल्डा, साळगाव, धळु ेर,कोलवाळ आणि शि वोली येथील 110 शते कऱ्यांचा उस्फुर्त प्रति साद लाभला.
कार्यशर्य ाळा यशस्वी करण्यासाठी कनि ष्ठ अभि यतं ा सत्यदीप सातार्डेकर्डे र आणि तजे ा साळगावकर यांनी वि शषे
परि श्रम घेतले.

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar