टाटा मोटिसने इलेक्ट्रिक वेईकल डीलर फायनाक्ट््ििंग प्रोग्रामिाठी एचडीएफिी बँकेिोबत केला िहयोग* I

.

*टाटा मोटिसने इलेक्ट्रिक वेईकल डीलर फायनाक्ट््ििंग प्रोग्रामिाठी एचडीएफिी बँकेिोबत केला िहयोग*

India, २०२२: देशामध्‍ये‍ ईव्‍ही‍ अवलंबता‍ वाढवण्‍याच्‍या‍ प्रयत्‍नामध्‍ये‍ टाटा‍ मोटर्स या भारतातील आघाडीच्‍या ऑटोमोटटव्‍ह उत्‍पादक कं पनीने त्‍यांच्‍या अधिकृत प्रवार्ी ईव्‍ही डीलर्सना इलेक्ट्रिक वेईकल डीलर फायनाक्ट््र्ंग र्ोल्यूशन देण्‍यार्ाठी भारतातील र्वातस मोठी खाजगी क्षेत्र बँक एचडीएफर्ी बँकेर्ोबत र्हयोग के ला आहे.‍या योजनेअंतगसत टाटा‍मोटर्स‍आपल्‍या‍डीलर्सना‍रेपो ललंर‍ड लेक्ट्ण्डंग रेट (आरएलएलआर)शी र्ंलग्‍न आकर्सक ककंमतीर्ह त्‍यांच्‍या आयर्ीई फायना्‍र् मयासदेपेक्षा अधिक इ्‍व्‍हेण्‍टरी फं डड ंग देईल.‍परतफे ड करण्‍याची मुदत ६० ते ७५ टदवर्ांपयंत अर्ेल.‍ तर्ेच बँक उच्‍च मागणी अर्लेल्‍या टप्‍प्‍यांदरम्‍यान गरजांची पूततस ा करण्‍यार्ाठी अततररर‍त मयासदा देखील देईल, जी डीलर्सर्ाठी वर्ासतून तीनदा उपलब्‍ि अर्ेल.

या र्हयोगार्ाठी टाटा पॅर्ेंजर इलेक्ट्रिक मोबबललटी लल.चे चीफ फायनाक्ट््शयल ऑकफर्र व टाटा मोटर्स पॅर्ेंजर वेईकल्‍र् लल.चे र्ंचालक श्री. आलर्फ मलबारी आणण एचडीएफर्ी बँकेच्या‍ररटेल‍अॅर्ेट्र्चे ग्रुप हेड श्री. अरववदं कवपल‍यांनी‍र्ामंजस्‍य करारावर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या के ल्‍या.
या फायना् ि क्ट्स्कम ऑफरच् या लॉ् चबाबत बोलताना टाटा पॅिेंिर इलेक्ट्रिक मोबबसलटी सल.चेचीफ फायनाक्ट््ियल ऑकफिर आणण टाटा पॅिेंिर वेईकल्ि सल.चे ििंचालक श्री. आसिफ मलबारी म्‍हणाले, “आम्‍हाला आमच्‍या अधिकृत इलेक्ट्रिक पॅर्ेंजर वेईकल डीलर‍भागीदारांर्ाठी हा फायनाक्ट््र्ंग प्रोग्राम लॉ्‍च‍करण्‍याकररता भारतातील‍र्वासत‍ मोठी खाजगी क्षेत्र बँक एचडीएफर्ी बँकेर्ोबत र्हयोग करण्‍याचा अत्‍यंत आनंद होत आहे.‍आमच्‍या‍डीलर्सचा‍ देशामध्‍ये ईव्ही अवलंबतेला‍झपाट्याने‍चालना‍देण्‍यामध्‍ये‍र्तत‍मोठा हातभार राटहला आहे‍आणण‍एचडीएफर्ी‍ बँकेर्ोबतचा हा र्हयोग आम्हाला‍आमचा‍हररत‍गतीशीलता‍र्ंपाटदत‍करण्‍याचा दृक्ट्टटकोन पूणस करण्यामध्‍ये‍मदत‍ करेल.‍आम्‍हाला‍ववश्‍वर्‍आहे‍की, या‍र्हयोगाच्‍या‍माध्‍यमातून आम्ही‍आमच्‍या‍ग्राहकांर्ाठी‍ईव्‍ही‍खरेदी‍करण्‍याचा‍ अनुभव अधिक र्ुलभ करू आणण यामुळे टाटा कार्च्स या एकूण खरेदी अनुभवावर र्कारात्मक‍पररणाम‍होईल.’’

या िहयोगाबाबत बोलताना एचडीएफिी बँकेच्या ररटेल अॅिे्िचेग्र प हेड श्री. अरववदिं कवपल म्‍हणाले, “एचडीएफर् बँकेमध्ये‍आम्‍हाला‍या‍उपकमार्ह‍र्हयोग‍करण्‍याचा आनंद होत आहे. यामुळे आम्हाला र्ानुकूल फायनाक्ट््र्ंग प्रोग्रामच्‍या‍माध्‍यमातनू नवीन ग्राहक ववभागांपयतं पोहोचण्‍यार्, तर्ेच‍देशामध्‍ये‍ईव्‍ही र्ंस्कृतीला‍चालना‍देण्‍यार्‍ मदत‍होईल.‍२०३१-३१ पयतं काबन ्यूिल‍बनण्‍याच्‍या‍टदशेने‍आमच्‍या‍प्रवार्ामिील‍हे‍आणखी‍एक‍लक्षणीय‍ पाऊल‍आहे.’’

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar