लहान मुलांया िश णातील टाकणारे

.

लहान

मुलांया

िश णातील
टाकणारे

पणजी
:
: :
:
पीअँडजी िश ा या पीअँडजी इंिडयाया
जाणाया छुया समयांवर काश टाकयासाठी
भावी समूहा!ारेहेअिभयान राबवलेजात आहे
घेताना अनेकदा मागेपडतात, असेअ+यासांम,ये
िनमा-ण होऊ शकतात. कारण 0यामुळेलहान मुला!ारे
आिण िनि2त अ+यास3मातील अपेि त अ,ययन
तयार होते.

‘ि45जग इि6विजबल गॅस (अदृ9य अंतरेभ:न
माजी प;कार ियंका ख=ा यांया सू;संचालनां
शहा, पीअँडजी इंिडयाया 4ॅड ऑपरेश6स िवभागाचे
उपा,य Aरतेश अगरवाल आिण िसरमौर
िवCालयातील गिणत िश क सागर 5सग सहभागी
िवचारवत-क मािहती मांडली आिण याचा मुलांवर
राहतात आिण 0यांना योDय तेसहाEय न िमळाFयामुळे
0यांना करावा लागतो. या दया भ:न काढयाम,ये
बजावली पािहजेआिण भारतातील 0येक मुलाला
पािहजेयावर चचा-झाली. या चचIदरJयान, पीअँडजी
करयात आला. 5बKदया या छोLा मुलीया
काश टाकयात आला आहे. 5बKदया या समयेने
लागत असते.

पीअँडजी

इंिडया या

माक टग

ऑपरेशस

िवभागाचे
िश ाची थापना १८ वषाQपूवR झाली आिण
अिवSांतपणेकाम करत आहे. अशा कारचेपिहलेच
राTUापी जाग:कता िनमा-ण करयाया
अंतरांबाबत अथ-पूण- कृतीचेआवाहन करयाया
0याचा/ितचा वत-मान अ,ययन तर अपेि त
िशकयात रस नाही असेगैरसमज क:न घेतले
िश णातील

#
##
#
इिहिसबल

गॅप
गॅपगॅप
गॅप
टाकणारे

अिभया

नन

सु
सुसु
सु

इंिडयाया Wलॅगिशप सीएसआर काय-3माने ‘
इि6विजबल
टाकयासाठी अशा कारचेपिहलेच राTUापी अिभयान
सु:
आहे. शालेय िवCाथR 0यांया वगा-तील अ6य मुलांया
अ+यासांम,येआढळून आलेआहे. एक संकFपना, एक िवषय,
एक
मुला!ारेसंकFपनांया पायाभूत आकलनात अंतर पडू
शकते
अ,ययन तराशी मुलाचा वत-मान अ,ययन तर सुसंगत
नसतो
भ:न काढताना)’ या िवषयाला कYZथानी ठेवून एक
चचा-
सू;संचालनांतग-त घेयात आलेFया या चचIत, राTीय
पुरकार
िवभागाचेउपा,य िगरीश कFयाणरामन, ए[युकेशनल
िसरमौर (िहमाचलदेश) िजF\ातील बानाह क] सर
येथील
सहभागी झालेहोते. #इि6^हिसबल गॅप Jहणजेकाय हे
प_
मुलांवर Kकती ल णीय पAरणाम होतो हेही प_ केले.
ही
िमळाFयामुळेशाळा सोडतात `कवा 0यानंतरया
आयुaयात
काढयाम,येिश क, उCोग े; व समाज यांयासह
सव-
मुलाला संकFपनांचेआकलन होऊन तेिशकले
पािहले
पीअँडजी िश ातफIअशा कारचा पिहलाच
अिभयानपट
िवचारवत-क कथेया मा,यमातून ‘इि6विजबल गॅप’
या
समयेनेcत असतेआिण ितला वगा-तील िशकवयाशी
िवभागाचे

उपाय

िगरीश

क याणरामन

या नवीन
KफFमबdल
ते^हापासून हा उप3म ल ावधी वंिचत मुलांना
िश णाया
पिहलेच अिभयान आिण 5बKदयाची गो_ यां!ारे
आJही
आिण आपFया देशातील कोLवधी मुलांवर
पAरणाम
करयाया उKd_ाने हेअिभयान राबवलेजात आहे.
मूल
अपेि त
तराशी िमळताजुळता नसतो, ते^हा ते
खोडसाळपणा
घेतलेजातात पण या गैरसमजांखाली अनेकदा या
अदृ9य
गॅप
गॅपगॅप
गॅप

वर
वरवर
वर

काश

इि6विजबल
गॅप’ असेसंबोिधत केFया
सु:
केलेआहे. मुंबईतील एका
िश णाया वेगाशी जुळवून
एक
वग-यांमुळेमोhा समया
शकते
. जे^हा मूल मागेपडते
नसतो
, ते^हा अदृ9य अशी दरी
चचा-
घेयात आली. लेिखका व
पुरकार
िवजे0या अिभने;ी शेफाली
इिनिशएAट^iजचेसहाEयक
येथील
सरकारी मा,यिमक
प_
करताना या सवाQनी काही
ही
मुलेकायमव:पी झगडत
आयुaयात
अनेक आ^हानांचा सामना
सव-
संबंिधतांनी काय भूिमका
पािहले
याची िनि2ती कशी केली
अिभयानपट
(कॅJपेन KफFम) दjशत
या
समयेवर या KफFमम,ये
जुळवून घेयासाठी झगडावे
KफFमबdल
Jहणाले, “पीअँडजी
िश णाया
संधी पुरवयासाठी
आJही
हा वास पुढेनेत आहोत.
पAरणाम
करणाया या अदृ9य
मूल
जे^हा मागे पडते`कवा
खोडसाळपणा
करत आहे`कवा 0याला
अदृ9य
अंतरांची ल णेदडलेली

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar