गोदरेज अप्लायन्सेस प्रायोगिक मार्केटिंग नवकल्पनांद्वारे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेते

.

गोवा, 28 मे 2024: गोदरेज आणि बॉयसचा एक भाग असलेल्या गोदरेज अप्लायन्सेसने आपल् या नवीन प्रोजेक्ट
लॉॉंचसाठी एक अनोखा मागगशोधला आहे. गोव्यातील मोपा या गजबजलेल्या आॉंतरराष्ट्रीय णवमानतळावर येिाऱ्या
प्रवाशाॉंसाठी एक नवीन आकर्गि आिले आहे. सॉंपूिगपिे नैसणगगक वातावरिाचा फील देिाऱ्या वुड-णफणनश होम
अप्लायन्सेसची इऑन वोग ही णसरीज आिली आहे.
ग्राहकाॉंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, गोदरेज अप्लायन्सेसने एक अणभनव मागग स्वीकारला आणि णवमानतळावरील
प्रवासी सामान घ्यायला येईपयंत त्ाॉंना गुॉंतवून ठे वले. अरायव्हल बेल्टवर, मोठ्या णडणजटल स्क्रीन्सवर इऑन वोग
वुड-णफणनश रेणिजरेटसगच्या मोठ्या आकाराच्या णडस्प्प्लेसह नवीन इऑन व्होग माणलके चे आकर्गक व्हव्हज्युअल
प्रदणशगत के ले गेले. कन्व्व्हेयर बेल्टवर जशा बॅग्ज येऊ लागल्या, तेव्हाच ‘जस्ट अराइव्ह्ड’ टॅग्जने सजलेल्या आणि
अनोख्या णदसिाऱ्या इऑन वोग वुड-णफणनश एअर कॉं णडशनसगच्या मॉकअपने प्रवाशाॉंमध्ये उत्सुकता णनमागि
के ली. या वातावरिात अनपेणक्षतररत्ा गोदरेज अप्लायन्सेसच्या वूड-णफणनश उपकरिाॉंची नाणवन्यपूिग श्रेिी
पाहताना प्रवाशाॉंच्या खऱ्या प्रणतणिया, त्ाॉंचे आश्चयग अशा सगळ्या भावनाॉंचे प्रदशगन हा व्हव्हणडओ कॅ प्चर करतो.
या उपिमाबाबत गोदरेज अप्लायन्सेसच्या माके ग िंग प्रमुख स्वाती राठी म्हिाल्या, “सॉंपूिगपिे नैसणगगक
वातावरिातील वुड-णफणनश इऑन वोग माणलका त्ाॉंच्या लूकमध्ये अणितीय आहे आणि बघिाऱ्याचे लक्ष
ताबडतोब वेधून घेते. या सगळ्या गोष्ट्ी आमच्या पद्धतीने सजगनशीलतेने ठे वून आम्ही उभे राणहलो आणि त्ाचा
वेगळाच प्रभाव पाडला. ते पाहून णमळिाऱ्या ग्राहकाॉंच्या प्रणतणिया पाहून त्ाॉंचा उत्साह पाहून ग्राहकाॉंना
कल्पकतेने गुॉंतवण्याच्या आमचे प्रयत्न सार्गकी लागले.
या नवीन श्रेिीच्या प्रचारासाठी णवणवध टचपॉइॉंट्सवर तैनात के लेल्या माके णटॉंगच्या प्रयत्नाॉंच्या माणलके पैकी हा एक
प्रयत्न होता. उत्पादनाॉंना नाणवन्यपूिग आणि इतराॉंपेक्षा वेगळे बनविे हे पुरेसे नाही, तर आजच्या काळात,
माके णटॉंगचे प्रयत्नही णततके च नाणवन्यपूिग असले पाणहजेत आणि ‘सोच के बनाया है’ या ब्रँड तत्त्वज्ञानानुसार त

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar